Som un col·legi amb educació infantil, primària i secundària. A més, impartim el Grau Elemental de Música.

El CIEM, CENTRE INTEGRAT D’ENSENYAMENTS MUSICALS, és un col·legi de qualitat, amb una sola unitat per curs.

Som col·legi concertat, aconfesional i en valencià.

QUÈ ENS FA ÚNICS?

     1. MÈTODE RAMAIN D’APRENENTATGE.

    2. GRAU ELEMENTAL DE MÚSICA INTEGRAT.

    3. MÈTODE GABOU D’ENSENYAMENT MUSICAL.

    4. LECTOESCRIPTURA I CÀLCUL MENTAL.

    5. MATERIALS PROPIS D’ENSENYAMENT.

    6. LA TABLET COM A EINA DE TREBALL.

    7. EL VALENCIÀ COM A LLENGUA.

8. JORNADA CONTINUA EN SECUNDÀRIA.

9. DESDOBLAMENTS EN L’AULA.

    10. EDUCACIÓ CONCERTADA I GRATUÏTA.

MÉTODE GABOU D’APRENENTATGE MUSICAL


Metodologia per a xiquets a partir de quatre anys, en què preval la «interactuació» entre ells i els seus professors, jugant amb ritmes i cançons.

Més creativa, i més adequada als temps actuals, el mètode trenca amb fórmules passades, perquè els més petits primer aprenguen a tocar un instrument, i després s’instruïsquen en el llenguatge musical. 

Els xiquets aprenen música mentre es diverteixen, i ho fan a través de classes grupals en les quals es treballen ritmes, dansa, iniciació a instruments, associats a altres conceptes com la intel·ligència emocional, entesa com una eina per treballar un desenvolupament cognitiu saludable.

CÀLCUL MENTAL


El càlcul mental al nostre centre és, junt al Ramain i l’alfabetització, un pilar fonamental.

Es basa en una correcta aplicació de les propietats commutativ, associativ i distributiva de les matemàtiques. Una vegada assimilats aquestos conceptes, n’hi ha prou amb fer ús d’ells per a explorar els números, inspeccionar totes les possibilitats i utilitzar mètodes alternatius de càlcul al tradicional de la columna, que s’empra quan es realitzen operacions per escrit.

Els beneficis d’estructurar el pensament lògic-matemàtic amb aquestes estratègies no seria possible sense la correcta organització del cervell que el xiquet treballa amb el Ramain. Una vegada més, el treball és manipulatiu, permitint que el xiquet cree una imatge mental que li permet entendre coses que són abstractes.

La pràctica del càlcul mental mitjançant aquest mètode  reporta als nostres alumnes una major capacitat de concentració, d’atenció,  de memòria, i desperta l´interés  i el gust per la matemàtica. Permet que siguen capaços de fer qualsevol tipus d’operació sense gastar ajuda d’altres instruments (calculadora, llapis, paper o els dits).

MÈTODE RAMAIN 


És un projecte d’intervenció educativa basat en el desenvolupament personal, tot aprofitant les experiències pròpies. Es tracta d’aprendre a valorar-se i rectificar  per poder adquirir autonomia personal, seguretat,  organització del pensament i maduració per a afrontar  satisfactòriament l’adquisició dels coneixements. No avalua coneixements sino capacitats.

LECTOESCRIPTURA


A l’inici de Primària dotem a l’alumnat de diferents eines per a entendre l’aprenentatge de la lectoescriptura.  Aprenem les vocals i després les lletres a través de síl·labes, per tant, partim d’un mètode sil·làbic, el xiquet pensa la paraula per parts però la forma d’emetre-la oral és tota d’un colp, amb la finalitat que els alumnes asolisquen el significat de la paraula.

Aquest procés lectoescriptor és un molt rigorós, i les paraules que presentem en el treball diari estan restringides a les grafies apresses, així que no podem eixir-nos fora de les grafies ja presentades.

ENSENYAMENT AMB TIC, PROJECTE D’APRENENTATGE AMB TABLETS


El centre incorpora aquest projecte  en el curs 2015-2016 per preparar als seus estudiants per a la societat actual, i per això considera imprescindible desenvolupar el màxim possible en els xiquets i xiquetes la competència en TIC.

Amb l’ús de la tablet augmenten les interaccions professorat – alumnat, millora del clima de l’aula, i els incrementa la motivació cap a l’aprenentatge deis estudiants.

La Tablet millora determinades competències, sobretot les referides a la recerca d’informació o el maneig de les TIC. És una eina que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal. La utilització de les Tablet reforça la creativitat dels alumnes.

L’ús  de la  Tablet  permet  introduir  una major  flexibilitat a l’aula i afavorir l’aprenentatge personalitzat. Aquest recurs és beneficiós per a tots els alumnes i especialment per a aquell alumnat amb més dificultats d’aprenentatge. Per a aquest col·lectiu la utilització de la Tablet és també un factor important de motivació.

La Tablet resulta ser un instrument que contribueix al canvi i a la modificació de metodologies a l’aula: presentació immediata de la informació, font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva, i facilita la relació dels continguts curriculars amb la realitat.

Amb la Tablet captem l’atenció de l’alumne, afavorim la motivació en la comprensió i la millora la memòria visual.

La Tablet és uns dels últims recursos tecnològics que conviden a la innovació pedagògica.

EDUCACIÓ TOTALMENT GRATUÏTA


JORNADA CONTINUA EN SECUNDÀRIA


Des del punt de vista psicopedagògic existeixen avantatges en la jornada continua, ja que en les primeres hores del matí el rendiment acadèmic a les àrees amb més exigència intel·lectual és superior a les de la vesprada, permet tindre més temps lliure.

Els nostres alumnes poden dedicar més temps als estudis musicals del conservatori. A més es redueix el temps dels desplaçaments.