El Departament de Ciències comprén les àrees de coneixement relatives a Física, Química, Biologia i Geologia, Matemàtiques, Tecnologia, Eduacació plàstica i audiovisual i Informàtica.  

El nostre objectiu principal és despertar l’interés per la ciència i utilitzar aquest com a motor per estimular el seu estudi i aprenentatge.  

Aconseguim que els joves adquirisquen coneixements fonamentals en ciències, que els permeten entendre el món que els envolta i actuar en conseqüència de forma responsable. A més, tenim el repte de formar  als alumnes amb una vocació crítica i a la vegada sensible.

Sense deixar els llibres de costat i els coneixements teòrics que aporten, plantejem classes dinàmiques i interactives en què els alumnes adquireixen les competències necessàries per interpretar, relacionar i comunicar el que s’ha aprés.

Construïm el nostre propi material, dossiers i recursos TIC, per a desnvolupar un ensenyament de qualitat. La  pràctica del mètode científic dia a dia com a ferramenta de treball.

El descobriment per damunt del coneixement. Dissenyem pràctiques que abasten un gran ventall de disciplines científiques com són la Física, Química, Anatomia, Biologia cel·lular, Bioquímica, Genètica, Microbiologia, Ecologia i Geologia.  

Prestem especial atenció en promoure l’ordre i el rigor en el treball de laboratori i en l’aula taller de tecnologia, així com afavorir el treball en equip i el pensament crític en la interpretació dels resultats. 

Estem convençuts que tot l’esforç que realitzem en la formació científica de les generacions futures repercutirà en una major consciència per a l’adquisició d’hàbits de vida saludable i cura del medi ambient.