Al Centre Integrat d’Ensenyaments Musicals “la Unió Musical de Llíria” tenim uns trets característics que ens diferencien de la resta de col·legis i fan que la nostra línia educativa siga única i pionera, degut als nostres projectes: el lingüístic, el musical i el Ramain.

A més, som l’únic col·legi que es troba dins d’una societat musical, fet que dota als nostres alumnes d’un bagatge cultural molt interessant.

Els trets característics del centre unió musical de Llíria són bàsicament :

  • Una intervenció metodològica en infantil que respecta el ritme d’aprenentatge natural del xiquet, centrat en el desenvolupament de les capacitats cognitives amb uns materials rics, manipulatius i lúdics. Els nostres alumnes es preparen conscientment per als posteriors aprenentatges, respectant les etapes psicoevolutives, sense preses ni pressions.

  •  Centre integrat: la música està present i integrada al currículum. A més d’assolir els continguts de l’educació primària, adquireixen també el grau elemental de música. Assignatures com cor, orquestra i llenguatge musical formen part del dia a dia dels nostres alumnes, sense haver d’ ampliar el seu horari lectiu, enriquint de forma exponencial el seu capital cultural.

  • Noves tecnologies. Per tal d’adaptar-se i adquirir les destreses necessàries per fer front a la nova era tecnològica, des de 5é de primària els nostres alumnes combinen les tècniques d’aprenentatge clàssiques amb la incorporació de la tauleta digital com a ferramenta de treball i font d’informació.

Col·legi Unió Musical de Llíria.