L’educació primària comprén sis cursos, que se seguiran normalment entre els 6 i els 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és facilitar als alumnes els aprenentatges de l’expressió i comprensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions bàsiques de cultura, i l’hàbit de convivència, d’estudi i de treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, per tal de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i les alumnes i d’aquesta forma, preparar-se per cursar amb satisfacció l’educació secundària obligatòria.

Els trets que marquen l’etapa de primària al Col·legi Unió Musical de Llíria són fonamentalment 5:

    1. Continuïtat del Mètode Ramain iniciat a infantil.

    2. Estudi integrat del Grau Elemental de Música.

    3. Inici de la Lectoescriptura.

    4. Programa de Càlcul Mental.

    5. Aprenentatge amb tablets en 3r cicle.

   PRIMER:   Andrea Arrué Fabra

   SEGON:   Reme Martínez García

   TERCER:   Pablo Baena Urueña

                        Reme Albarracín Aliaga

   QUART:   Miguel Torres Silvestre

                     Chelo Faubel Marín

   CINQUÈ:  Leticia Gómez Crespo

   SISÈ:  Pilar Alcaide Alcaide

 ESPECIALISTES:

   ANGLÈS:   David Berrojo Valencia

   PEDAGOGIA TERAPEUTICA: Aloma Hernández Val

   EDUCACIÓ FÍSICA:   Ivan Rives Calbet 

                                    Carlos Agustín Illueca 

   PLÀSTICA:   Chelo Faubel Marín 

                             Leticia Gómez Crespo

   MATEMÀTIQUES DE SEGON:   Pilar Làzaro Pérez

   MATEMÀTIQUES DE QUART:   Josep Cintero Estrems