Els departaments de coordinació didàctica són els òrgans encarregats d’organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les àrees, assignatures o mòduls que tinguin assignats, amb especial incidència en aquelles que promoguen el reforç de les relacions interculturals a través dels currículums.

Cada departament de coordinació didàctica estarà integrat pels professors que pertanyen al mateix i pels professors adscrits a ell.

Els departaments celebren reunions setmanals. Les reunions dels departaments tindran per objecte avaluar el desenvolupament de la programació didàctica i establir les mesures correctores que aquesta avaluació aconselle. Allò tractat en aquestes reunions serà recollit en les actes corresponents, redactades pel cap del departament.

Als departaments s’organitzaran totes les activitats relatives a l’àrea al qual pertany.